ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ของรองนายกรัฐมนตรี

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 144

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ให้ปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ของรองนายกรัฐมนตรี


        นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ให้ทุกภาคส่วนบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบ Single Command เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการหยุดการเผาและควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดปี 2563 เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ปี 2562 - 2563 เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย 

        ระยะเร่งด่วน หรือก่อนเกิดเหตุระหว่างตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 โดยเน้นการสร้างความเข้าใจให้เกิดความตระหนักรู้ แก่ประชาชน เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ แนะนำการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัวในการภาวะที่เกิดหมอกควัน เตรียมจัดหาหน้ากากอนามัย และจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กในทุกระดับ 

        ระยะกลาง หรือระหว่างเผชิญเหตุ ระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2563 จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า ชุดเคลื่อนที่เร็ว ในการลาดตระเวนและดับไฟป่าในรูปแบบประชารัฐ พร้อมประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศภาพถ่ายดาวเทียมในการเฝ้าระวังและรับมือ รวมทั้งจัดพื้นที่ปลอดมลพิษ Safety Zone เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

        ระยะยาว หรือหลังเกิดเหตุ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำ ทำแนวกันไฟ ทำป่าเปียก รวมถึงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสียหายจากไฟป่า และที่สำคัญต้องส่งเสริมสร้างชุมชนปลอดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำเกษตรเชิงเดี่ยว ส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน


#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ #หมอกควัน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิมลกัลย์ เดชะชัย

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่