จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง pm2.5

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 100

จังหวัดน่าน ประชุมเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง pm2.5


        นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละออง pm2.5 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฯ โดยมีนายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน นายปรีชา โตมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ ที่ห้องศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน 

        ที่ประชุมสรุปแนวทางการปฏิบัติ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (กอ.รมน.) เป็นหน่วยบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดน่าน ประจำปี 2563 ให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ระดับจังหวัด, ระดับอำเภอ และระดับตำบล(พื้นที่เสี่ยง) เพื่อการสั่งการติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุการณ์จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จัดทำรูปแบบการรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่ให้เป็นแบบอย่างและรูปแบบเดียวกัน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคล, สถานที่, แหล่งต้นเหตุ   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา โดย กอ.รมน.จังหวัดน่าน เป็นแม่งานขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบปัญหาหมอกควันและไฟป่า 

        นายณรงค์ อินโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ปัญหาในปีงบประมาณ 2563 ต้องบูรณาการและเพิ่มอำนาจสั่งการลงพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานทันที ที่สำคัญต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนให้มากขึ้น เนื่องจากประชาชนจะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยช่วยแจ้งเบาะแส หากเกิดสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า และแจ้งยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครของแต่และหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สถานการณ์ลดลงมากที่สุด


#จังหวัดน่าน#หมอกควัน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.น่าน