สมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือกับส่วนราชการจังหวัดลำพูน นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

10 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 130

สมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือกับส่วนราชการจังหวัดลำพูน นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา


        คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน เพื่อหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูน ที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและแผนยุทธศาสตร์ด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ ปัญหาหมอกควัน การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง ปี 2563 พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย นำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา 

        นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูนและนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ

        คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ อาทิ ด้านแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำพูนที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการบริหารราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำท้องถิ่น ด้านที่ดินทำกินของประชาชน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรประตูป่า และผู้ประกอบการกลุ่มล่ามช้าง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับทราบผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ และตามที่กำหนดในยุทธศาสตร์ชาติ #สมาชิกวุฒิสภา #จังหวัดลำพูน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี

ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง