จังหวัดชลบุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดสถานบัน MARA พัฒนากำลังคน เทคโนโลยีหุ่นยนต์ รับการลงทุนในพื้นที่ EEC

09 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 125

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รับการลงทุนในพื้นที่ EEC

          ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สร้างแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดสถาบันดังกล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในพื้นที่ จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ดำเนินการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Manufacturing Automation and Rooot cs Academy-MARA) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เพื่อยกระดับฝีมือแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือชั้นสูงรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของนายจ้าง และสถานประกอบกิจการที่นำเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เข้ามาปรับใช้ในการกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ

          นายสุชาติ พรขัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานของสถาบัน MARA จะยึดแนวทางประชารัฐร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ในการฝึกอบรมช่างฝีมือ พนักงานในสถานประกอบกิจการ การทดสอบฝีมือแรงงาน การออกแบบหลักสูตร พัฒนาครูฝึกเพื่อเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ โดยในปี 2563 วางเป้าหมายที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ จำนวน 2,000 คน ใน 42 หลักสูตร อาทิ ช่างควบคุมหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม ช่างควบคุมหุ่นยนต์ NACHI การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

          สถาบัน MARA จะกลายเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ ทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน อาหาร พลาสติก แม่พิมพ์ ตอบโจทย์ความต้องการกำลังคน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบกิจการทั้งชาวไทยและต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC รวมถึงสอดคล้องกับนโยบาย Workforce Transformation ของกระทรวงแรงงาน ที่มุ่งเดินหน้าปฏิรูปแรงงานให้มีฝีมือรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคมในอนาคตด้วย#จังหวัดชลบุรี #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน #สถานบัน MARA #พัฒนากำลังคน #เทคโนโลยีหุ่นยนต์ #การลงทุนในพื้นที่ EEC #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บัณฑิต มันปาฏิ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี