สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 หัวข้อ "ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

08 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 549

        วันนี้ 7 ตุลาคม  2562 เวลา 9.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

        จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมสมเด็จย่า ทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ซึ่งสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

        ในการนี้ พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ฮาร์เวิร์ด กรับส์ นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2548 จากสถาบันเทคโนโลยีแห่ง แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พระราชทานโล่รางวัลแก่นักวิทยาศาสตร์อาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเทคโนโลยีดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่และครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562 และพระราชทานโล่รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561 รวมจำนวน 22 คน

การประชุมฯ ครั้งนี้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 ตุลาคม 2562 ในหัวข้อ "ต้นกล้านวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" (Seedling Innovation for Sustainable Development) มีวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ มีนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาและนักเรียน รวมกว่า 800 คน เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย

        โอกาสนี้ ทรงฟังการบรรยายนำ เรื่อง "Disign and Application of selective olefin metathesis catalysts" หรือการออกแบบและการประยุกต์ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาโอเลฟิน เมตาเทซิส แบบคัดเลือก โดยศาสตราจารย์ โรเบิร์ต ฮาร์เวิร์ด กรับส์ และทรงฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ELECTROCHEMICAL ENERGY STORGE TECHNOLOGIES : NOW AND FUTURE" หรือเทคโนโลยีการจัดการเก็บพลังงานจากเคมีไฟฟ้า โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี สว่างพฤกษ์ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2562

        ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวันชัย ศิริชนะ ทอดพระเนตร นิทรรศการผลงานและโครงงานวิทยาศาสตร์ต่างๆ อาทิ โครงการ "Waste to wealth" ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ดำเนินการลดขยะจากชุมชน ขยะจากผลิตผลทางการเกษตรและการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้วัตถุดิบทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ อาทิ วัสดุฉนวนจากแก้วรีไซเคิล การเพิ่มมูลค่าเปลือกสับปะรดภูแลและนางแล โดยผลิตเป็นสบู่ใยสับปะรด การพัฒนาเส้นขนมจีนจากแป้งกล้วยทดแทนผสมสารสกัดจากพืชและผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดเปลือกกาแฟ และ "นิทรรศการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 ในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อเห็ดรา การควบคุมเชื้อราสำคัญที่ก่อโรคพืช และการใช้ประโยชน์จากเชื้อเห็ดรา ตลอดจนการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อเห็ดรา เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรมและการแพทย์ รวมทั้งเป็นคลังจุลินทรีย์ทางด้านเชื้อเห็ดราในระดับภูมิภาคเอเชีย ซึ่งปัจจุบันผลงานวิชาการด้านนี้ ได้รับการอ้างอิงและตีพิมพ์เป็นบทความวิชาการมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว