สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล

08 ต.ค. 2562 | เข้าชม : 465

        วันนี้ 7 ตุลาคม  2562  เวลา 16.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง ในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2562 เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ เพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส 100 ปีคล้ายวันพระราชสมภพ ในปีพุทธศักราช 2543 เป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด ให้เกียรติยศยืนยงและขจรขจายไปยังนานาชาติ ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปภัมภ์ พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และหรือการผดุงครรภ์ จากประเทศต่างๆ ทุกภูมิภาคทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน สำหรับปี 2562 มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขทั่วโลก เสนอประวัติและผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทั้งสิ้น 30 คน จาก 29 ประเทศ ซึ่งผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ได้แก่ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว จากสาธารณรัฐบอตสวานา และศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด จากประเทศญี่ปุ่น

        ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ซีรารา ซีกาโรนา คูเป้ มอกเว อายุ 92 ปี ชาวบอตสวานา ได้รับการยกย่องให้เป็นมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล และเป็นสัญลักษณ์ของการพยาบาลสมัยใหม่ ทั้งในบอตสวานาและภูมิภาคแอฟริกาใต้ เห็นว่าหนทางที่จะปรับปรุงคุณภาพของการบริการสุขภาพของประเทศได้ จำเป็นต้องพัฒนาสถานภาพและคุณภาพของกำลังคนทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาล ต้องได้รับการศึกษาอบรมเป็นอย่างดี จัดตั้งสถาบันการศึกษาอบรมกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในบอตสวานา ก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งบอตสวานา ต่อมาเปลี่ยนเป็นสหภาพพยาบาลแห่งบอตสวานา นับเป็นการเสริมสร้างพลังของสตรีและยกระดับสถานภาพของวิชาชีพการพยาบาล ตลอดจนได้ช่วยก่อตั้งองค์กรต่างๆ ทางด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

        ส่วนศาสตราจารย์เกียรติคุณจุนโกะ คอนโด ชาวญี่ปุ่น อายุ 88 ปี เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความทุ่มเทในการพัฒนาการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์และการผดุงครรภ์สมัยใหม่ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศอียิปต์ และประเทศในทวีปแอฟริกา มีความสามารถในการบริหารจัดการสถาบันทางวิชาการอย่างเข้มแข็ง เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น จนสามารถผลักดันการเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกได้สำเร็จ ความทุ่มเทและผลงานการพัฒนาการศึกษาทางการพยาบาลและผดุงครรภ์ทำให้เกิดความก้าวหน้าและคุณภาพในการให้บริการ ส่งผลให้มารดา เด็ก และประชาชนมีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น

        โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง ด้วย


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว