จังหวัดยโสธร ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

24 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 970

จังหวัดยโสธร ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน

          วันนี้ 24 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดพิธีส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาจังหวัดยโสธร ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด ที่ว่า "ยโสธร เมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน" ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้สนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร และมอบหมายให้สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโดยตรงให้มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน อาทิเช่น ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงเรือนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดยโสธร

          โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยเป็นหลัก ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดยโสธรได้สนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร ดำเนินโครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบมาตรฐาน พพ.2 ขนาด 8x12 เมตร จำนวน 10 แห่ง วงเงินแห่งละ 400,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000,000 บาท

          ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ได้รับสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่ายในการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมถังเก็บน้ำและท่อบาดาล จำนวน 6 แห่ง แห่งละ 600,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,600,000 บาท ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมในการ ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการทำถังเก็บน้ำและบ่อบาดาลอีก 2 แห่ง ๆ ละ 220,000 บาท รวมเป็นเงิน 440,000 บาท ซึ่งสำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธรได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ภายใต้โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อความยั่งยืนให้กับกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดยโสธร#จังหวัดยโสธร #ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยโสธร (ส.ปชส.)/ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์ ยโสธร (ส.ปชส.)/ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร