วช.ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม“เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธ์พืช”

24 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 889

วช.ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชนด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม“เครื่องอบแห้งเมล็ดพันธ์พืชแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้” รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ และรางวัลเวทีนานาชาติจากเจนีวา       

           วันนี้ (24 กย.62) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานพิธีส่งมอบผลงานเทคโนโลยี และติดตามกิจกรรมการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านไผ่เขียว ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และเป็นผู้รับมอบ พันเอก.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผอ.รมน.จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวให้การสนับสนุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรมาส เลาหวณิช กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ผศ.ดร.ณัฐพล ภูมิสะอาด รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกรชาวตำบลไผ่ล้อม บ้านไผ่เขียว อ.ลับแล จำนวน 100 คน

           พิธีส่งมอบผลงานเทคโนโลยี และติดตามกิจกรรมการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการขยายผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและเผยแพร่ฝีมือนักวิจัยคนไทยที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านการเกษตรกรรมของจังหวัดอุตรดิตถ์อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพ ในการภาคการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรโดยตรงให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล สำหรับ “เครื่องอบแห้งแบบถังทรงกระบอกหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้งแบบเคลื่อนย้ายได้” เป็นการพัฒนานวัตกรรมโดยการสนับสนุนของ วช. ใช้อบแห้งเมล็ดพันธ์พืช ช่วยลดระยะเวลาในการลดความชื้นลง 1 ใน 3 และเมล็ดพันธ์ที่ผ่านการอบมีคุณภาพดี เพิ่มมูลค่าทางการตลาด รองรับปริมาณผลผลิตในปริมาณ 12 ตันต่อวัน เป็นนวัตกรรมเครื่องอบเมล็ดพันธ์ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา และรางวัลเวทีนานาชาติจากเจนีวา 

            โดยในช่วงบ่าย รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยั กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ”การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถินอย่างเป็นระบบและยั่งยืน”เป็นโครงการภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2561 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เป็นผู้ดูแลโครงการ


#จังหวัดอุตรดิตถ์ #ติดตามกิจกรรมการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์