ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น ๑ ใน ๒๑ จังหวัดที่ประสบอุทกภัย

23 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 209

        วันนี้ (๒๓ ก.ย.๖๒) ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล จำกัด อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายวราวุธ ชูธรรมธัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย" ขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือนร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น ๑ ใน ๒๑ จังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยมีนายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรรามวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” ด้วยมุ่งหวัง พระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนให้ทุกคนมีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมและประเทศชาติ มีความรู้ รัก สามัคคี เกิดความผูกพันต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

         ทั้งนี้มีการรับฟังการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมการบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางปฏิบัติตนของจิตอาสา โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ วปร. และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ตลอดจนการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินทดรองราชการ การจัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ การระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชน อีกทั้งช่วยปรับปรุงบำรุงดินและการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ยังได้แจกเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร มอบพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร

#จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือ #ฟื้นฟู #ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุรีย์ แสงทอง

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์