สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 8 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 20 กันยายน 2562

21 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 403

        วันนี้ 20 กันยายน 2562 เวลา 9.55 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็งลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการที่คณะ "ทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์" ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกทั้งหมด 16 ราชสกุล และสมาชิกสายสัมพันธ์กับมเหสีหรือเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5 จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 20 กันยายน 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย 

        ในการนี้ หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล ทรงประเคนสังฆทานถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สังฆทานนอกนั้น พระราชนัดดาและพระราชปนัดดาในรัชกาลที่ 5 ทรงประเคนและประเคน ตามลำดับ

        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 5 แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อปี 2411 ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ให้ร่มเย็นเป็นสุข พระองค์สนพระราชหฤทัยในวิชาความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ เพื่อนำมาบริหารประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"

        ส่วนพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2468 เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 8 แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อปี 2477 พระองค์สนพระราชหฤทัยในสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ทรงแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช และมีพระราชปรารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา