สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

20 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 449

        วันนี้ 19 กันยายน 2562 เวลา 9.50 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเปิดงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

        ในการนี้ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 19 ถึง 22 กันยายน 2562

        เทศน์มหาชาติ หรือเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก นับเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณและถือเป็นคตินิยมที่เชื่อกันว่าเป็นการนำเอาความรู้มาหล่อหลอมจิตใจให้ผู้สนใจได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำความดี ละกิเลสทั้งหลาย ในรูปแบบของการเล่านิทานชาดกและสอดแทรกเรื่องราวทางด้านวัฒนธรรมประเพณีเข้าด้วยกัน สำหรับเวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ (ทาน-นะ-กัน) กัณฑ์วนปเวสน์ (วะ-นะ-ปะ-เวด) กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ (สัก-กะ-บับ) กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์ (ฉอ-กะ-สัด) และกัณฑ์นครกัณฑ์


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว