สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทย"

20 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 469

        วันนี้ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.15 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปยังอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง "70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทย" ซึ่งศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น เพื่อเพิ่มมุมมองการศึกษาวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบในลักษณะของสหวิทยากร ในประเด็นอิทธิพลของกฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อรัฐธรรมนูญไทย โดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวเยอรมัน เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาและความเป็นไปของการร่างรัฐธรรมนูญไทยที่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกฎหมายไทย ในบริบทของประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ยุโรป โดยเป็นที่ทราบกันในกลุ่มนักกฎหมายว่า รัฐธรรมนูญไทยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายหลักหรือรัฐธรรมนูญเยอรมนีอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับพุทธศักราช 2540 ซึ่งมีอิทธิพลต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญไทยฉบับหลังจากนั้น

        ในการนี้ นาย เก-อ๊อจ ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย กราบทูลรายงานประวัติการรวมชาติสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการพัฒนาการใช้กฎหมาย Basic Law ส่วนนาย เฮนนิง กลาเซอร์ ประธานมูลนิธิอาเซียน กัฟเวอร์เมนท์ กราบทูลรายงานสาเหตุหลักที่ทำให้กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับการยอมรับและยังคงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกและฉบับเดียวของเยอรมนี


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


        

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว