อาชีวศึกษาสุรินทร์ เปิดห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ

19 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 1021

        ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 โดยมี นายนิวัติ ตังวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กล่าวรายงาน  

        สำหรับห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 เป็นความร่วมมือของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ กับบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม สมรรถนะอาชีพ และทักษะความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 โดยผู้เรียนปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝึกอาชีพของ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คือ การเข้าร่วมฝึกทักษะอาชีพ ครบ 80 คน และมีนักศึกษาระบบทวิภาคี ไม่ต่ำกว่า 20 คน ทำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ได้รับการสนับสนุนห้องเรียนรู้และปฏิบัติการวิชาชีพ Thailand 4.0 เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาการ ฝึกทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริงก่อนออกฝึกประสบการณ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง ให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการต่อไป


#ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา สุนทร

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์