จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

19 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 191

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

          วานนี้ 18 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ที่ลานมันสำราญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่างมันสำปะหลัง และแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม เกษตรกรเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวังในแปลงปลูกของตนเอง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจำหน่ายแก่เกษตรกร ที่ได้รับการตรวจรับรองข้อมูลแปลงมันสำปะหลังปลอดโรคใบด่าง โดยมีเกษตรกร จาก 7 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรม

          นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้มี "ศัตรูพืชอุบัติใหม่" ในหลายพื้นที่ทั่วโลกและประเทศเพื่อนบ้าน โรคที่สำคัญในขณะนี้ ได้แก่ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งโรคใบด่างมันสำปะหลังเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกา โดยมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะที่สำคัญ เป็นตัวนำเชื้อโรคให้แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง สำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าขณะนี้มีพื้นที่ระบาดแล้ว จำนวน 9 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง 38 จังหวัด จังหวัดที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมันสำปะหลังที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ จังหวัดอำนาจเจริญจัดอยู่ในจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน และติดกับจังหวัดข้างเคียงที่มีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

          จากการสุ่มสำรวจพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร จังหวัดอำนาจเจริญยังไม่พบแปลงมันสำปะหลังของเกษตรกรในพื้นที่แสดงอาการใบด่าง และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้โรคใบด่างมันสำปะหลังเข้ามาระบาด และทำความเสียหายให้มันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญจึงได้จัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดอำนาจเจริญ ขึ้น ณ ลานมันสำราญสุข หมู่ที่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร จำนวน 5 ฐานเรียนรู้ ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 รู้จักโรค , ฐานเรียนรู้ที่ 2 ติดตามเฝ้าระวัง , ฐานเรียนรู้ที่ 3 ท่อนพันธุ์ , ฐานเรียนรู้ที่ 4 แมลงพาหะ และฐานเรียนรู้ที่ 5 การป้องกันกำจัด ซึ่งทุกฐานเรียนรู้ เกษตรกรต่างให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง
#จังหวัดอำนาจเจริญ #โครงการรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จรูญ พิตะพันธ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ