จังหวัดน่าน ประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

19 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 172

จังหวัดน่าน ประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

          ที่ห้องประชุมสำนักงาน เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2 การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง (ส่วนกลาง) , นายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน , นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ ร่วมกับบริษัท ชาญคอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทที่ปรึกษา , ผศ.ดร.สมลักษณ์ บุญณรงค์ ผู้จัดการโครงการ , นายศุภฤกษ์ มัลลิกะมาลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม , ดร.กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคม และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

          นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้ประเทศได้มีแผนแม่บท กำหนดเป้าหมายในอนาคตของประเทศในระยะยาว ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการขับเคลื่อนภารกิจให้สอดคล้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้มีการวางแผนในการออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะ ทั้งนี้ในการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นเมืองตามแผนและนโยบายของสังคม เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน เพิ่มคุณภาพชีวิตและกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล ในการประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ผ่านมานั้น ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล เสนอแนวคิดและข้อคิดเห็นมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ

          ด้านนายสุรพล เธียรสูตร กล่าวว่า เพื่อนำเสนอแบบร่างของโครงการ ทั้งโครงการในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการจัดทำมาตรการทางผังเมือง ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ที่กำหนดองค์ประกอบการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เพื่อคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นที่ โดยจัดประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 นี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ชุมชนเมืองเก่าน่าน เพื่อนำเสนอแบบร่างโครงการและรับฟังข้อคิดเห็น ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อกับโครงการ เพื่อให้ทางผู้เชี่ยวชาญนำข้อคิดเห็นดังกล่าวไปศึกษาเพิ่มเติม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะได้รับความร่วมมือ เพื่อนำไปพัฒนาโครงการต่อไป#จังหวัดน่าน #ประชุมระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ #การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าน่าน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน