สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

18 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 604

        วันนี้ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าอาวาสและพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาวัด อันเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 

        สำหรับ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต้องเป็นวัดที่มีความมั่นคงถาวร มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม "กฎกระทรวงการสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พุทธศักราช 2559" ดังนั้น วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในครั้งนี้ จำนวน 212 วัด จึงเป็นวัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในกฎกระทรวงและสามารถกระทำสังฆกรรมได้ ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านพระธรรมวินัยและกฎหมายทุกประการ


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว