จังหวัดตรัง พิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา

17 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 294

จังหวัดตรัง พิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 สร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา

          นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จากการพัฒนาที่ผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้เข้าไปมีส่วนกำหนดแนวทางการพัฒนาในลักษณะผู้ให้ และจะคำนึงถึงการเข้าร่วมตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานตนเองเป็นหลัก ทำให้มีการพัฒนาแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำ เป็นการพัฒนาที่มุ่งตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานเป็นหลัก แต่เมื่อสังคมไทยได้เผชิญกับภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ แนวทางการแก้ปัญหาของรัฐและสังคม จึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับการพัฒนาที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ประเมินผลการพัฒนา โดยหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำหนดตัวชี้วัด จึงได้เกิดแนวคิด ระบบการวัดและประเมินผลที่ชุมชนเป็นผู้กำหนด และนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยชุมชนอย่างแท้จริง เรียกว่า "ระบบมาตรฐานงานชุมชน" ชุมชนเข้มแข็ง เกิดขึ้นจากชุมชน มีผู้นำที่มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีกลุ่ม องค์กรชุมชน ที่บริหารจัดการที่ดี มีกิจกรรมต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวทางการพัฒนา มีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ และมีกระบวนการถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ มีเครือข่ายองค์กรชุมชน คือ ความหลากหลายขององค์กร เกิดความร่วมมือเพื่อกิจการสาธารณะ มีการประสานงานสองทางที่เท่าเทียม และมีการแลกเปลี่ยน ความรู้ และประสบการณ์ระหว่างกัน

          ดังนั้น "ระบบมาตรฐานงานชุมชน" หรือ "มชช." จึงเป็นเครื่องมือสำหรับ ผู้นำ กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ใช้เพื่อทำให้รู้จักตนเอง ประเมินและพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา โดยการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา รวมกำหนดทิศทางการพัฒนา ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นระบบ

          ทั้งนี้จังหวัดตรัง ได้จัดประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ขึ้นเพื่อพิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ประจำปี 2562 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผ่านการรับรอง มชช. จำนวน 36 หน่วย ดังนี้ 1.ประเภทผู้นำชุมชน จำนวน 13 หน่วย , 2.ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 8 หน่วย , 3.ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน จำนวน 6 หน่วย และ 4.ประเภทชุมชน จำนวน 9 หน่วย


#จังหวัดตรัง #รับรองผู้ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน #กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนร่วมกับภาคีการพัฒนา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง