สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คริสต์ศักราช 1949"

17 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 585

        วันนี้ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.50 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คริสต์ศักราช 1949" ซึ่งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดขึ้น เนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาและเผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่คริสต์ศักราช 1949 เป็นต้นมา อันมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทย และเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายทางความสัมพันธ์ ทั้งในระดับหน่วยงานรัฐบาลและระดับประชาชนต่อประชาชน

        ในการนี้ ทรงฟังการปาฐกถานำ เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน" โดยนายหลู่ว์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของจีนภายหลังสงครามเมื่อ 70 ปีก่อน และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

        จากนั้น ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มองสังคมจีนผ่านวรรณกรรม" ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนในพระองค์ จำนวน 9 เล่ม โดยทรงชี้ให้เห็นถึงแนวทางการใช้วรรณกรรมเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ซึ่งต้องใช้วรรณกรรมที่เขียนร่วมสมัยกับช่วงประวัติศาสตร์ที่จะศึกษา อันจะสามารถใช้เป็นข้อมูลหลักฐานเสริมในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมได้ในหลายแง่มุมและทรงยกตัวอย่างถึงบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผ่านวรรณกรรมเรื่องต่างๆ

        โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ "70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน" ซึ่งจัดแสดงความเป็นมาอันยาวนานของความความสัมพันธ์จีน-ไทย ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกของจีน เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน ซึ่งทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกัน ประชาชนต่างเคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนิทรรศการพระราชนิพนธ์ "บันทึกการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน" และพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนในพระองค์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพบ้านเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจีน อาทิ พระราชนิพนธ์เรื่อง "เยือนถิ่นจีนโพ้นทะเล" และพระราชนิพนธ์แปลเรื่อง "เมฆเหิน น้ำไหล (สิงอวิ๋นหลิวสุ่ย)"

        นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ยังมีการสัมมนาในหัวข้อย่อยเรื่องต่างๆ อาทิ "ประสบการณ์ 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน คริสต์ศักราช 1949" นำเสนอเรื่อง "Phathanothais and China Special Link" "แง่คิดความสัมพันธ์ไทยจีนจากยุคเริ่มปฏิรูปถึงปัจจุบัน ประสบการณ์ของอดีตนักการทูตคนหนึ่ง" "พินิจเจ็ดทศวรรษภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน" ซึ่งนำเสนอเรื่อง "ไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน : การเมืองที่ผันผวนและความยุ่งยากในช่วงต้นของความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างคริสต์ศักราช 1975 ถึง 1978" และเรื่อง "สถาบันขงจื่อกับการสนับสนุนชาวไทยระดับท้องถิ่น"


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว