วช.ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 11 องค์กร จัดระดมสมองสะท้อนความคิด "นโยบายสิ่งแวดล้อมเมือง" ผ่านงานวิจัย เพื่อส่งต่อ (ว่าที่) ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร

16 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 281

        ปัญหาสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน ทวีความรุนแรงมากขึ้น ต้องใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่การแก้ปัญหาระดับนโยบายและปฏิบัติ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาหลายประเด็นที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน 

        ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วยงานส่งเสริมวิจัยและนำผลวิจัยไปส่การขยายผลในทางปฏิบัติ ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองน่าอยู่และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองหลายแผนงาน จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้นำผลงานการวิจัยมาพัฒนากรุงเทพมหานคร ผ่าน (ว่าที่) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่จะเป็นพ่อเมือง หรือผู้นำในการพัฒนากรุงเทพฯ มาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย ที่สำคัญเพื่อคนกรุงเทพฯ

        วช.ได้ร่วมกับ 11 องค์กร มาระดมความคิดเห็นเพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติ ข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย การจราจร ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญให้ตระหนักเข้าถึงปัญหา ความต้องการและความคาดหวังของคนกรุงเทพฯ ทั้งนี้ข้อมูลทางวิชาการ นอกจากกรุงเทพฯ เมืองหลวงแล้ว เมืองต่างๆ หัวเมืองที่มีการขยายตัว ก็สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน

        สำหรับในเวทีการการประชุม ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึงกรุงเทพฯ ไว้น่าสนใจ ว่า การพัฒนากรุงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายไว้ 20 ปี ว่าจะเป็น "มหานครแห่งเอเชีย" โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ เช่น มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว มหานครสำหรับทุกคน มหานครแห่งเศรษฐกิจ ดังนั้น ผู้ว่าราชการต้องเป็นผู้ที่เก่งบริหารจัดการ มีความสามารถประสานได้กับทุกภาค ซึ่งเป็นโจทย์ที่ยากสำหรับผู้ว่าฯ คนใหม่

        นอกจากนี้ ผลการสำรวจสำนักวิจัย ซูเปอร์โพล สเปกของผู้ว่า กทม. ที่คนกรุงต้องการ พบว่า 80% บอกซื่อสัตย์ สุจริต 74% แก้ปัญหาเก่ง คล่องตัว ไม่ขายฝัน พูดจริงทำจริง ที่น่าสนใจคือ 24% เป็นคนรุ่นใหม่ บอกว่านโยบายจะต้องจับต้องได้ ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้แก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่ ระบุปัญหาจราจร รถติด ความปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุ คนขาดวินัยจราจร รองลงมา คือ ค่าครองชีพ ของแพง ทำมาหากินไม่ได้ น้ำท่วมขัง มลพิษ ขยะเน่าเหม็น สิ่งแวดล้อม

        ทั้งนี้ การประชุมระดมสมองฯ ในครั้งนี้ มีตัวแทนจากภาคส่วน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน พรรคการเมือง สื่อมวลชน เข้าร่วมประชาชนกว่า 400 คน โดยหวังจะให้เกิดประโยชน์นำผลงานวิจัยไปเป็นนโยบายที่เหมาะสมกับกรุงเทพมหานครอย่างแท้จริง


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วีระเดช คชเสนีย์

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : สำนักข่าว