สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

16 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 389

        วันนี้ 15 กันยายน 2562 เวลา 12.59 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในพระสังฆราชูปถัมถ์ ซึ่งโรงพยาบาลราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ร่วมกับศาลปกครองสูงสุดและศาลรัฐธรรมนูญ จัดขึ้น เพื่อระดมทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในส่วนที่ยังขาดแคลนและปรับปรุงห้องผ่าตัตอาคารเมตตาแพทยาคาร รวมทั้งการจัดซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อขยายการให้บริการรักษาโรคทางตาและทันตกรรม รองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมถ์

        โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ขนาด 855 เตียง ให้บริการผู้ป่วยในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในเขตสุขภาพที่ 5 คือ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีประชากรในพื้นที่รับผิดชอบรวมกว่า 5 ล้านคน ตลอดจนชนกลุ่มน้อยตามพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนอีกกว่า 3 แสนคน ปัจจุบันได้พัฒนาศักยภาพการให้บริการเป็นศูนย์ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรค 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้านหัวใจ ด้านอุบัติเหตุ ด้านทารกแรกเกิดวิกฤติ และด้านศูนย์การปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งมีความจำเป็นต้องขยายอัตราการให้บริการให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วยและผู้ไปใช้บริการด้านสุขภาพ ผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมโอนเงินบริจาคได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาคฑากร เลขที่บัญชี 738-0-24564-3 ชื่อบัญชีกองทุนมหากุศล เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-719600 ต่อ 1272


        เวลา 15.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ ลานด้านหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระร่วงโรจนฤทธิ์ ปางห้ามญาติ ศิลปะสุโขทัย ขนาดความสูง 1 เมตร 80 เซนติเมตร และหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว ซึ่งมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร จัดสร้างขึ้น เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ อุโบสถ วัดคุณพุ่ม ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

        วัดคุณพุ่ม เดิมชื่อวัดหนองในดง สร้างขึ้นเมื่อปี 2463 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2484 ต่อมาได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้ดำเนินการซ่อมแซมเสนาสนะต่างๆ ภายในวัดและพระราชทานชื่อวัดใหม่ว่า "วัดคุณพุ่ม" เมื่อปี 2551


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชลิตา กลิ่นเชย

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว