มณฑลทหารบกที่ 43 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรม ชมรม “กตัญญูคลับ” ตามนโยบาย กองทัพบก เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ

11 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 402

มณฑลทหารบกที่ 43 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรม ชมรม “กตัญญูคลับ” ตามนโยบาย กองทัพบก เปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ             

            ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่  พลตรี ภาสกร ทวีตา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานเปิดกิจกรรมชมรม “กตัญญูคลับ” ตามนโยบาย กองทัพบก เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ทั้งบิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ และเหนืออื่นใดคือประเทศชาติ โดยผ่านกิจกรรมที่แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ ทั้งกิจกรรม กลุ่มเล็ก จนถึงกลุ่มใหญ่ จากสถาบันครอบครัว ชุมชน จนถึงสถาบันของชาติ เป็นโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ของนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

            กองทัพบกได้มอบหมายให้มณฑลทหารบกทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่าย       “กตัญญูคลับ” เชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา เปิดเวทีให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนได้แสดงออกถึงคุณลักษณะของคนไทย ในความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ สนับสนุนให้เยาวชนร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี สร้างสงบสุข แก่ชาติบ้านเมือง ทั้งนี้ผลลัพธ์สุดท้ายคือสังคมไทยมีความสงบสุขคนไทยช่วยกันปกป้องสถาบันของชาติ ปกป้องผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย และส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นชาติไทยกลุ่มนักศึกษา ที่มีอุดมการณ์ สร้างกิจกรรมดีๆ ที่สามารถสื่อสารกรอบแนวคิด ความกตัญญูสู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเยาวชนและคนรุ่นหลังสืบไป

    

#จังหวัดนครศรีธรรมราช #กตัญญูคลับ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จิตเลขา สุคนธจร

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช