จ.สตูล ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล ครั้งที่ 2/2562

11 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 781

        วันนี้ (11 ก.ย. 62) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนูรไอนี สูเด็น สถิติจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติดิจิทัลจังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล

        นางนูรไอนี สูเด็น สถิติจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลได้จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของหน่วยงานในจังหวัดสตูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลในอนาคต 

        ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูลพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล ประจำปี 2563 และพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว และการเกษตรจังหวัดสตูลให้มีความพร้อมในสภาวะของเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และรองรับอุทยานธรณีโลกสตูล 


 #จ.สตูล #ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดสตูล #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภาพิชญ์ ดวงไข

ผู้เรียบเรียง : สุนทรี ทับมาโนช

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล