สภาผู้แทนราษฏร เห็นชอบรายงานศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)

05 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 122

สภาผู้แทนราษฏร เห็นชอบรายงานศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส)


การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ที่ประขุมได้พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาการขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้า (บีทีเอส) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ซึ่งสมาชิกแสดงความเห็นอย่างหลากหลาย โดยสมาชิกเห็นว่าการจัดทำรายงานของคณะกรรมาธิการยังไม่สมบูรณ์ไม่มีการสรุปข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ แต่กลับใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของกรรมาธิการแต่ละคนไว้ว่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการขยายสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอสอย่างไร จึงถือเป็นข้อสังเกตที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้ พร้อมเสนอแนะให้กรรมาธิการนำรายงานไปทบทวนให้ตรงกับรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

สำหรับผลการศึกษานี้ กรรมาธิการเสียงข้างมากไม่เห็นด้วยกับการขยายสัญญารถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีเขียว เพราะไม่ตรงกับหลักการของการร่วมลงทุนในกิจการบริการสาธารณะที่รัฐต้องทำให้ทรัพย์สินที่เอกชนร่วมลงทุนโอนกลับเป็นของรัฐโดยเร็วตามอายุสัญญา เพื่อให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะในราคายุติธรรม ส่วนผู้ที่เห็นด้วยให้ขยายสัมปทานนั้น เนื่องจากเชื่อว่าการขยายสัมปทานจะช่วยให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ เพราะเอกชนมีเงินทุนในการพัฒนาคุณภาพ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ตาระเกตุ(เงินทูล) / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย