nnt ขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ร่วมกิจกรรมเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที nnt ขอเชิญร่วมเจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 18.15 น. พร้อมใจกันเฉลิมฉลอง 150 ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ณ วัด สถานที่ใกล้บ้าน ร่วมเป็นหนึ่งในสมาธิ เพื่อสันติภาพ ร่วมใจคนทั้งโลก nnt มท. กำชับ ผวจ. ทุกจังหวัดกวดขันการควบคุมการเผาในที่โล่งแจ้ง และพื้นที่การเกษตรอย่างเคร่งครัด โดยรณรงค์ให้นำเศษวัสดุการเกษตรไปย่อยด้วยวิธีเหมาะสม หรือหากมีความจำเป็นต้องเผาให้มีมาตรการ พื้นที่และช่วงเวลาที่เหมาะสม nnt มท. ขอความร่วมมือประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะ แทนการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อลดปริมาณยานพาหนะในเขตเมืองที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก nnt มท. ห่วงใยประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แนะให้ดูแลสุขภาพตนเอง เช่น หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันฝุ่น กลุ่มเสี่ยง เด็กเล็ก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หากมีความผิดปกติของร่างกายให้พบแพทย์ทันที nnt นายกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพประชาชนต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) สั่งการให้ มท.กำชับ กทม. และจังหวัดดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และ แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเคร่งครัด เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิด
Thai UK

อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองอัจฉริยะ Smart City"

03 ก.ย. 2562 | เข้าชม : 1062

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองอัจฉริยะ Smart City"

          วันนี้ (3 ก.ย. 62) ที่โรงแรมโนโวเทลภูเก็ต โภคีธรา นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองอัจฉริยะ Smart City"  โดยมีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

          นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า ตามมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) โดยมีอำนาจหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกภาคส่วน ให้สามารถพึ่งพาตนเองในการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพได้ และสืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 7 จังหวัดนำร่องในการพัฒนา "เมืองอัจฉริยะ" หรือ “Smart City” ซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อน 4 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ

          จากแนวคิดดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองอัจฉริยะ Smart City" เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูล และสามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยครอบคลุมทั้งเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว การสร้างระบบขนส่งให้เป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การักษาพยาบาล ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การศึกษาและการบริหารจัดการ (Smart City )

          ขณะที่นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย กล่าวว่า การสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่ เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง
#อบจ.ภูเก็ต #สัมมนาเชิงปฏิบัติการ #องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่เมืองอัจฉริยะ Smart City #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณรงค์ศักดิ์ แสงสีดำ

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต

ไฟล์แนบ

1. อบจ.docxdropdown