กยศ.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ลดเบี้ยปรับและเพิ่มค่าครองชีพผู้กู้ยืม

29 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 1530

        นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) กล่าวว่า กยศ.ได้ ออกมาตรการแก้ไขปัญหาของลูกหนี้ กยศ.และช่วยเหลือผู้กู้ยืมเงินที่ค้างชำระหนี้ โดยมีการลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 // ลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 75 เฉพาะผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดให้มีสถานะปกติ(ไม่ค้างชำระ) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 // และการพักชำระหนี้หนึ่งปีสำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดี โดยจะพักชำระหนี้ในงวดปี 2563 และกลับมาชำระหนี้ในวันที่5 กรกฎาคม 2564 โดยผู้กู้ยืมที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์พักชำระหนี้ที่ถือบัตรสวัสดิการมี 335,000 ราย ทั้งนี้ผู้กู้สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่ กองทุนกำหนดได้ทาง www.studentloan.or.th ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563     

        พร้อมกันนี้ กยศ. ยังมีมาตรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระเงินกู้ยืมจากอัตราปัจจุบันให้เหลืออัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และเพื่อเป็นการลดภาระด้านค่าของชีพจึงได้มีการปรับเพิ่มค่าของชีพรายเดือนให้กับผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกเดือนละ 600 บาทต่อคนโดยผู้กู้ยืมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญเพิ่มขึ้นจาก 1,200 บาทเป็น 1,800 บาทโดยในระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรีเพิ่มขึ้นจาก 2,400 บาทเป็น 3,000 บาทต่อเดือน

        นอกจากนี้ผู้จัดการ กยศ.ยังกล่าวอีกว่าในส่วนของการหักเงินกู้ยืมของกองทุนผ่านเงินเดือนนั้นจะสมบูรณ์ทั้งระบบในปี 2564 ซึ่งจะรวมถึงการหักเงินเดือนของข้าราชการการเมืองอย่างสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กริช  รวิวรรณ

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย