นครพนมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 540 ราย เสียชีวิต 1 ราย

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 123

นครพนมพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 540 ราย เสียชีวิต 1 ราย

            นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดนครพนม ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมรวม 540 ราย อัตราป่วย 75.90 ต่อประชากรแสนคน มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี 2561 ช่วงเวลาเดียวกัน 4.66 เท่า ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.19 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกปี 2562 สูงที่สุดในเดือนมิถุนายนอัตราป่วยเท่ากับ 29.94 ต่อประชากรแสนคน และเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าข้อมูลปี 2562 สูงกว่าข้อมูลปี 2561 การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกตามกลุ่มอายุ พบผู้ป่วยในทุกกลุ่มอายุ โดยกลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี มีอัตราป่วยเท่ากับ 332.06 ต่อประชากรแสนคน การกระจายการเกิดโรคไข้เลือดออกรายอำเภอ ทุกอำเภอมีการพบผู้ป่วยไข้เลือดออก อำเภอที่พบผู้ป่วยสูงที่สุดคืออำเภอธาตุพนม อัตราป่วยเท่ากับ 234.78 ต่อประชากรแสนคน จำนวนหมู่บ้านที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด 240 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 20.85 ของหมู่บ้านทั้งหมด โดยมีหมู่บ้านที่ยังไม่สามารถควบคุมโรคได้ จำนวน 7 หมู่บ้าน ในเขตอำเภอธาตุพนม 

            สำหรับแนวโน้มโรคไข้เลือดออกคาดว่าจะลดลงในช่วงเดือนสิงหาคมเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนและมีการดำเนินการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องของทุกหน่วยงาน โดยความร่วมมือของท้องที่ ท้องถิ่น และชุมชน ส่งผลให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายลดลง


#โรคไข้เลือดออก #แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.นครพนม