พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการสานใจไทย สู่ใจใต้ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เปิดโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้”

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 248

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการสานใจไทย สู่ใจใต้ ลงพื้นที่จังหวัดยะลา เปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

            วันนี้ (25 ส.ค.62) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานเปิดกิจกรรมแนะแนวและสอนเสริมเพื่อการศึกษาต่อ สำหรับเยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” และเครือข่าย โดยมี พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

และเยาวชนสมาชิกชมรมสานใจไทย สู้ใจใต้ เข้าร่วม

            พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการสำคัญตามดำริของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นสรรค์สร้างเยาวชนต้นแบบหลายพันคนจากต่างที่มา-ต่างศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม แสวงหาจุดร่วมของ   การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างสังคมแห่งความรัก ความสามัคคีและสังคมที่เป็นธรรม อีกทั้งเปิดมุมมองโลกทัศน์ของการอยู่ร่วมกันและสัมผัสตัวแบบการพัฒนาจากสังคมอื่น ผ่านการเรียนรู้และทดลองใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่ทุ่มเทมอบความรัก ความอบอุ่นและความเอาใจใส่ทำให้เห็นว่า “คนไทยทุกคนไม่เคยทิ้งกัน” และ “ผืนแผ่นดินไทยมีความรักและรอยยิ้มให้กับคนไทยชายแดนภาคใต้” เป้าหมายทางยุทธศาสตร์สำคัญ นั้นคือ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศและจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างหาที่สุดไม่ได้ เกิดสำนึกรักษ์ความเป็นไทย เข้าใจบทบาทและความสำคัญของของตนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทย สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่และสามารถพัฒนาพื้นที่ด้วยหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” บนพื้นฐานความเข้าใจชุดเดียวกัน เข้าใจแก่นแท้และคุณค่าความดีของศาสนามาประยุกต์สู่วิถีชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ และเห็นถึงความเป็นไปได้ในการอยู่ร่วมกันของคนไทยทุกคนในประเทศ ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่อยู่ในสาระสำคัญในโอวาทที่ พลเอก เปรมฯ ได้มอบให้เยาวชนได้นำไปใช้ในโอกาสต่างๆ กัน

            ทั้งนี้ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา นอกจากจำนวนเด็กดีที่เพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของโครงการฯ และเป้าหมายการขยายผลไปสู่เยาวชนในหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความสำเร็จอีกบทหนึ่ง นั้นคือ การนำคำสอนและโอวาทของ พลเอก เปรมฯ ที่สำคัญ อาทิ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” รวมทั้ง "ความเป็นไทย" และ "ความเป็นธรรม" สองวลีที่จะก่อให้เกิดความรักในประเทศของเรา ที่ทุกคนเป็นเจ้าของ" เป็นต้น ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของนัยคำพูดทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น


#สานใจไทยสู่ใจใต้ #คนไทยทุกคนไม่เคยทิ้งกัน #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILANDข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฟายีรา ยีเจ๊ะและ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ยะลา