สภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา สืมสานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน)

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 207

            นายวัชรพงษ์ โพธิ์ รองผู้ว่าจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงาน ประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค (อัตลักษณ์น่าน)ประจำปี 2562 ณ ท่านำบ้านบุณยืน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมี เทศบาลตำบลเวียงสา เครือข่ยองค์กรงดเหล้าจังหวัดน่าน สสส.ชมรมองค์กรปกครองส่วมท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเวียงสา ร่วมกันสืมสานประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค ที่มีมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตจากครอบครัวขยายกลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคมทำให้มีการแข่งขันกันสูงเกิดความขัดแยังเพิ่มมากขึ้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากสังคมอื่น ซึ่งเกิดจากความเจริญก้าวหน้าในการสื่อสารประกอบกับการมีเทคโนโลยียุคโลกาภิวัฒน์และวัฒนธรรมข้ามชาติส่งผลให้วัฒนธรรมอันดีงามในชุมชนเปลี่ยนไป

            ทางสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงสา เล็งเห็นความสำคัญ จึงร่วมกันจัด ประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น,สร้างความรักสามัคคี ในหมู่คณะ และส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงในการจัดงานครั้งนี้มีหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอเวียงสาและอำเภอใกล้เคียง ได้ส่งเรือเข้าร่วมโคงการรวมทั้งสิ้น18 ลำ ภายในงานมีการประกวดเรือสวยงาม การจัดบูธนิทรรศการ หัว-หางเรือแข่ง สานก๋วยสลาก แกะสลักเรือแข่งจำลอง ทำตุง แทงหยวก สีเทียน ทอผ้า ประดิษฐ์โคม อ้อกินจ้ำ การฟ้อนพื้นเมือง ชอ การแสดงของชนเผ่า และการแข่งขันกีฬาเปตอง โดยมีการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562


#จังหวัดน่าน #ประเพณีสู่ขวัญเรือพญานาค #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย

ผู้เรียบเรียง : สุพจน์ กาบแก้ว

แหล่งที่มา : สวท.น่าน