สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สนข. กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง “ปลูกฝังวินัยจราจร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่จังหวัดตรัง

25 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 220

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สนข. กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง “ปลูกฝังวินัยจราจร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่จังหวัดตรัง

            นายรักชาติ บุหงาชาติ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง เปิดเผยว่า  ด้วยสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) ได้จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สนข. กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง “ปลูกฝังวินัยจราจร เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดตรัง

            สำหรับกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดตรัง นอกเหนือจาก กิจกรรมปลูกฝังวินัยจราจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านลำภูรา  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรังแล้ว ยังมีกิจกรรมศึกษาเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  สำรวจโครงข่ายคมนาคมทางน้ำ   ศึกษาวิถีชีวิตประมงชายฝั่งและวัฒนธรรมท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล   และในวันนี้ (25 สิงหาคม 2562 )  มีการบรรยายสรุปในหัวข้อการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนข. รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจากส่วนกลาง จำนวน 73 คน ณ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดตรัง   จากนั้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สนข. รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม   จะได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของจังหวัดตรังต่อไป

            ทั้งนี้   เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจรและรณรงค์   ส่งเสริมให้ประชาชนมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะรวมทั้งตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  นอกจากนี้   ยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง สนข. กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

#ปลูกฝังวินัยจราจร #โรงเรียนบ้านลำภูรา #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง