อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สืบสาน รักษา และต่อยอดวิถีพุทธ เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนา

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 227

อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สืบสาน รักษา และต่อยอดวิถีพุทธ เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม และธำรงไว้ซึ่งสถาบันศาสนา

          ที่วัดศรีพัฒนาราม บ้านนิกรสุข หมู่ที่ 13 ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง ร่วมกับส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนตำบลโคกขมิ้น จัดกิจกรรม "สืบสานวิถีพุทธ" เพื่อขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม ทุกวันพระ เพื่อเป็นไปตามคำขวัญของจังหวัดเลย และอำเภอวังสะพุงที่ว่า "ดินแดนอริยสงฆ์" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ ในการทำบุญถวายภัตตาหารพระสงฆ์และปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ขับเคลื่อนองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม เพื่อเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ คือ สถาบันศาสนา ชี้แจง แนะนำและประชาสัมพันธ์ข้อราชการที่สำคัญ สร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชน หมู่บ้าน และรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตำบลโคกขมิ้น ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภค ไม่มีปัญหา จะมีปัญหาเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งผู้นำชุมชนได้เสนอการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำปวน เป็นช่วง ๆ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขมิ้นได้ให้บริการตรวจน้ำตาลในเลือด และฉีดวัคชินป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และตรวจสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนี้มีหมู่บ้านต่างๆหลายหมู่บ้านได้ดำเนินการเช่นเดียวกันทุกวันพระ

#อำเภอวังสะพุง #จังหวัดเลย #สืบสาน รักษา และต่อยอดวิถีพุทธ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สวง กลิ่นจันทร์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย