สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่ห้า

24 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 385

        วันนี้ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ห้า ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 6 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมจำนวน 6,010 คน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ มุ่งเน้นการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพสูงครบถ้วนสอดคล้องกับความต้องการของโลกในยุคดิจิทัลและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติในสถานประกอบการและเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดการบ่มเพาะความรู้และทักษะในสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานจริง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้ร่วมกับบริษัทเอกชนชั้นนำ จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะขั้นสูงให้กับบุคลากรวัยทำงาน ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน

        สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ยังพัฒนางานสู่ภาคอุตสาหกรรมด้วยการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่จากฐานภูมิปัญญาและความต้องการของชุมชน สังคม ซึ่งได้จดสิทธิบัตร เช่น เครื่องแหวกร่องต้นข้าว


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว