อธิบดีกรมพลศึกษา เปิด มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดกระบี่ "เหลืองกระบี่เกมส์" ปี 2562

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 252

            ดร.สันติ ป่าหวาย อธิบดีกรมพลศึกษาเป็นประธานเปิด มหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา ศึกษาเยาวชน และประชาชนจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562 "เหลืองกระบี่เกมส์" ณ สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่  โดยมี นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน หัวหน้าส่วนราชการ และ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม 

            ทั้งนี้ด้วยความตระหนักและเห็นความสำคัญของ กีฬา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเป็นส่วนที่เชื่อมโยงความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในมวลหมู่มนุษชาติ นำสันติสุข ความสมานฉันท์ ความสงบสุขมาสู่ประเทศและจังหวัดกระบี่ ซึ่งนักกีฬาทุกคน จะได้นำเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทางด้านกีฬาให้สูงขึ้น มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศต่อไป สมกับการเป็น กระบี่เมืองกีฬา "Krabi Sports City"

            นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า จังหวัดกระบี่ ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เปีน 1 ใน 6 จังหวัดเมืองกีฬา (SportsCit) และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านกีฬาและส่งเสริมการออกกำลังกายจนเป็นวิถีชีวิต จึงได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 มี 6 ยุทธศาสตร์ โดยการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดกระบี่ "เหลืองกระบี่เกมส์" ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมพลศึกษาสามารถตอบสนอง ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมให้เกิดความรู้และความตระหนักด้านการออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานและยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา พร้อมขอให้กรมพลศึกษาได้สนับสนุนและผลักดันให้ประชาชนจังหวัดกระบี่ได้ออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต มีบรรยากาศของเมืองที่ประชาชนรักการออกกำลังกาย รวมทั้งการใช้พื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และนานาชาติต่อไป

            นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางด้านกีฬาของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาสนับสนุนงบปรมาณทางดัานกีฬากระจายสู่การพัฒนาในระดับกีฬาที่เป็นพื้นฐานสู่หมู่บ้าน ตำบลอำภอให้โอกาสแก่เยาวชนประชาชนในทุกพื้นที่ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ทรงคุณค่า ตลอดจนสนับสนุนกีฬาความเป็นเลิศ ยกระดับความเป็นมาตรฐานสู่การพัฒในระดับอาชีพ สนับสนุนจังหวัดเมืองกีฬา (Sports City) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การแข่งขันมกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดกระบี่#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปานอุมา แหละยุหีม

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่