สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 360

        วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 13.26 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุน แก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 จัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อส่งเสริมสำนักเรียนและสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนนักธรรมและธรรมศึกษาดีเด่น ซึ่งมีผู้สอบไล่ได้นักธรรมและธรรมศึกษาได้สูงสุด 10 อันดับของประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปีนี้มีผู้เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณและทุนทั้งสิ้น 90 รูปและคน

        สำหรับการเรียนการสอนนักธรรม เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้พระสงฆ์และสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงพระดำริว่า การศึกษานักธรรมก็เป็นประโยชน์ ไม่ใช่แค่เฉพาะพระสงฆ์และสามเณร ดังนั้น จึงมีพระดำรัสสั่งให้ตั้งหลักสูตรนักธรรมสำหรับฆราวาส เรียกว่า "ธรรมศึกษา" เพื่อให้ฆราวาส ทั้งชายและหญิง สามารถเรียนรู้ธรรมะตามหลักที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป


        เวลา 17.05 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงรับไว้ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำเงินที่ได้สมทบทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี 2558 เป็นอาคารสูง 9 ชั้น ที่มีความทันสมัย พร้อมต่อการให้บริการด้านจักษุแบบครบวงจร ประกอบด้วยห้องตรวจจำนวน 23 ห้อง ศูนย์เลเซอร์ ศูนย์เครื่องมือพิเศษที่ทันสมัย ห้องผ่าตัด 9 ห้อง และห้องประชุมทางวิชาการ รวมทั้งมีศูนย์วิจัยเพื่อช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทั้งนี้ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 ราย

        สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว โดยบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านแพ้ว ชื่อบัญชีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กองทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เลขที่บัญชี 745-0-33317-1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านแพ้ว หมายเลขโทรศัพท์ 034-419-573

        จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระวโรกาสให้ พลตำรวจโท มนตรี ยิ้มแย้ม ในฐานะผู้จัดการนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย นำคณะผู้ดูแล ผู้ฝึกสอนและนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย เฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์โลก รายการ ISSF World Cup Rifle/Pistol Rio de Janeiro ,BRA ณ เมืองริโอ เดอ จาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันนำชื่อเสียงของทีมชาติไทย ไปเผยแพร่แก่นานาประเทศทั่วโลก

        โอกาสนี้ ได้ประทานพรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะผู้ดูแล ผู้ฝึกสอน และนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา