สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 400

        วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 14.28 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

        ในการนี้ พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น โล่ประกาศเกียรติคุณคนดีศรีสาธารณสุข และพระราชทาน รางวัลชนะเลิศการประกวดเรื่องเล่า รางวัลชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ "รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน"

        การประชุมครั้งนี้ฯ จัดโดยคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานสาธารณสุขด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย สมาชิกชมรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประมาณ 1,200 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรม หน่วยงานคุณธรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างแรงบันดาลใจด้านคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนา ตนเอง องค์กร การมีส่วนร่วม และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายจริยธรรมทุกภาคส่วน

        ในงานฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการผลงานดีเด่นของหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น โดยมีแนวทางการสร้างองค์กรคุณธรรม 6 ขั้นตอน เช่น กำหนดเป็นนโยบายหลัก , แปลงคุณธรรมหลักเป็นจริยวัตรปฏิบัติและมีการพัฒนาต่อเนื่อง และโรงพยาบาลมุกดาหาร โรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบ ที่ยึดหลัก "ซื่อสัตย์ สามัคคี มีจิตสาธารณะ กล้าสร้างสิ่งใหม่" ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นต้นแบบอย่างต่อเนื่อง


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา