สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 264

        วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 17.22 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ นำผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ประจำปี 2562 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาพระสงฆ์ สาขาผู้บริหารการศึกษา สาขาครูภาษาไทย สาขาครูสังคมศึกษา สาขาการศึกษานอกระบบ และสาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษา เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาท รับการถวายและรับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติกับประกาศเกียรติคุณ

        จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการองค์กรสื่อมวลชน คาทอลิกประเทศไทย นำซิสเตอร์ซีมอนา จากพระอารามคาร์แมล สาธารณรัฐฝรั่งเศสและคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ เรื่อง "กว่าจะ...กำเนิดมิสซังสยาม" และหนังสือเกี่ยวกับพระสังฆราชหลุยส์ ลาโน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประมุขมิสซังสยามองค์แรก ฉบับภาษาฝรั่งเศส


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา