สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่สี่

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 182

        วันนี้ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่สี่ โดยในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอประทานถวายปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตรกรรมไทย วิทยาลัยเพาะช่าง แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านศิลปกรรมไทยและยังทรงอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเห็นถึงความงดงามประณีตของงานศิลปกรรมของไทย

        ในวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงเช้าและช่วงบ่าย รวมจำนวน 5,773 คน

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีนโยบายบริหารงานที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยได้พัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0

        ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตให้สามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ สร้างงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม

        และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย โดยสถานประกอบการและมหาวิทยาลัย จัดทำหลักสูตรร่วมกันและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพตามที่ได้กำหนดจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่ทำงานได้จริง ตามสมรรถนะที่สถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมต้องการ


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ณฐอร มีสิทธิ์

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา