กรมชลประทานเร่งศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพิ่มพื้นที่ชลประทานกว่าหมื่นไร่ บรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในจังหวัดลำปาง

23 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 152

        นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นประจำ การเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง โดยใช้แนวทางการพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่รับประโยชน์ด้านท้ายอ่างฯ ด้วยระบบท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่ปานฯ ลงไปสู่พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการฯ ประมาณ 13,425 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่ในเขตชลประทานประมาณ 10,590 ไร่

        สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน เกิดขึ้นจากที่ราษฎรตำบลเมืองปาน ตำบลบ้านขอ และตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน ได้ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาแหล่งน้ำให้ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

        ในขณะที่ลำน้ำแม่ปาน ซึ่งอยู่ในเขตบ้านทุ่งโป่ง หมู่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปานมีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ไม่สามารถใช้น้ำในการเกษตรได้อย่างเพียงพอ เนื่องจากไม่มีอ่างเก็บน้ำคอยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้เต็มที่และมีผลผลิตตกต่ำ จึงต้องการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปานขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤนาถ แข็งขัน

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย