ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน และทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันในพื้นที่จังหวัดตราด

22 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 459

        วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 18.20 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลัย โดยสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ทั้งส่งเสริมให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถที่หลากหลายตามความถนัดและสนใจ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทำงานเป็นทีม คิดอย่างมีระบบ และมีจิตสาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากร ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยชมรมได้ดำเนินงานมาแล้วกว่า 3 ปี จัดโครงการและกิจกรรม เช่น กิจกรรมวิทยาลัยพ้นภัยยาเสพติด ทั้งยังจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ มีสมาชิกเข้ารับบริการสร้างสุข เช่น ร้องเพลง ออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้และงานศิลปะต่างๆ ทั้งยังขอรับคำปรึกษา เช่น เรื่องเงิน การเรียน เพื่อน สุขภาพ และความรัก

        จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดตราด ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีสมาชิก อายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปี กว่า 67,000 คน คิดเป็นร้อยละ 92.3 มีชมรมจำนวน 329 ชมรม ซึ่งมีชมรมได้รับรางวัลในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในปี 2562 ได้แก่ ชมรมของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก และชมรมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด

        ในการนี้ พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด อีกทั้งพระราชทานพระดำริ แก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันของวิทยาลัยเทคนิคตราด และสถานศึกษาในจังหวัดตราด ที่ขอพระราชทานพระดำริ เพื่อน้อมนำไปแก้ปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม

        โอกาสนี้ ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต กับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วัน หรือ "ทูบีนัมเบอร์วันไอดอล" ซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับการพัฒนาความสามารถที่หลากหลาย เพื่อมุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเองและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น


        ข่าวในพระราชสำนัก สทท.


 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว