กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ จ.สงขลา เปิดการสัมมนา "เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017" และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจําภาคใต้ มุ่งสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองในภาคใต้ของประเทศ

21 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 1017

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เปิดการสัมมนา "เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017" และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจําภาคใต้ มุ่งสร้างศักยภาพหน่วยตรวจสอบและรับรองในภาคใต้ของประเทศ

          วันนี้ (21 ส.ค. 62) ที่โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "เสริมแกร่ง ห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017" และเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจําภาคใต้ มุ่งสร้างศักยภาพ หน่วยตรวจสอบ และรับรองในภาคใต้ของประเทศ โดยมีนายอําพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร ส่วนราชการในพื้นที่ สำหรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทดสอบในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานจํานวนกว่า 200 คน

          นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวว่า การจัดสัมมนา เรื่อง "เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017" และการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจําภาคใต้ จังหวัดสงขลา มีที่มาความสําคัญในส่วนของการสัมมนามีที่มาจากที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ มีภารกิจหนึ่งในการให้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประกอบด้วย การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ผู้จัดโปรแกรมทดสอบความ ชํานาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 17034 รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการของประเทศ ให้มีความสามารถเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยส่งเสริมห้องปฏิบัติการให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกําหนดของมาตรฐาน และวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสนับสนุนนโยบายปัจจุบันของภาครัฐ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการจึงมีนโยบายผลักดันห้องปฏิบัติการในภาคอุตสาหกรรมให้นําระบบคณุภาพไปใช้ในการดําเนินงาน เพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

          ดังนั้น กรมฯ จึงจัดสัมมนาฯ เรื่อง "เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017" เพื่อให้ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง ได้รับทราบข้อมูลความพร้อมในการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการความสําคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทําระบบบริหารงานคุณภาพตาม ISO/IEC 17025 การสร้างความเชื่อมั่นในผลการทดสอบด้วยการประกันคุณภาพ รวมทั้งการสร้างความตระหนักในการใช้สารเคมีในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย สามารถนําความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน

          ในโอกาสนี้กรมฯ ยังได้จัดให้มีการเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจําภาคใต้จังหวัดสงขลา เป้าหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในภาคใต้ ที่จะใช้บริการการรับ-ส่ง ตัวอย่างสินค้าทดสอบ รวมทั้งบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อเอื้อประโยชน์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ขอรับบริการเพื่อเป้าหมายให้บริการได้ตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

          ทั้งนี้ในส่วนของจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจําภาคใต้ ณ บริเวณ ชั้น 3 ภายในอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เลขที่ 165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7453-6568 โทรสาร 0-7453-6569 E-mail : Songkhla@dss.go.th


#กรมวิทยาศาสตร์บริการ #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #จังหวัดสงขลา #เสริมแกร่งห้องปฏิบัติการด้วย ISO/IEC 17025 version 2017 #เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์บริการประจําภาคใต้ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุธิดา พฤกษ์อุดม

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สงขลา