รายงานพิเศษ : ลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

20 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 923

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม

          นายสายชล เหล่าภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การสร้างความตระหนัก หวงแหน ในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ผ่านกระบวนการ กิจกรรมของลูกเสือ มีส่วนช่วยให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการดูแลป่าไม้ร่วมกัน อย่างจริงจัง โดยได้จัดโครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือชาวบ้าน ที่จะเป็นเครือข่ายผู้นำในการขยายผลกิจกรรม องค์ความรู้ การดูแลรักษาป่าไม้ชุมชน ป่าไม้อนุรักษ์ ตลอดถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

          "จังหวัดสกลนคร จัดอบรมมาแล้ว 3 รุ่น สำหรับรุ่นที่ 4 เป็นกลุ่มผู้กำกับลูกเสือในสถานศึกษา และลูกเสือชาวบ้าน มุ่งหวังให้น้ำที่ไหลจากเทือกเขาภูพาน ผ่านชุมชนเมืองลงสู่หนองหาร ไม่มีน้ำเสีย น้ำปนเปื้อนสารเคมี กระบวนการลูกเสือจะสามารถสร้างจิตสำนึกได้อย่างลึกซึ้ง และกลุ่มเป้าหมายของเราก็จะขยายผลองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว"

          ด้านนายทศพร เสนาวัง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า การอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตนพร้อมเครือข่ายนอกจากได้รับความรู้ทางวิชาการแล้ว ยังมีการฝึกระเบียบวินัย การแบ่งปัน ทำให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางในการขยายผลองค์ความรู้ สร้างความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน

          "การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต้องเริ่มจากที่หมู่บ้าน ชุมชนของเราก่อน และต้องได้รับร่วมมือจากภาคประชาชน หากไม่ได้รับความร่วมมือแล้ว การดำเนินงานใด ๆ ก็ถือว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิง"

          โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานลูกเสือแห่งชาติสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมลูกเสือ ทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ รณรงค์ไม่ล่าสัตว์ป่าร่วมกับชุมชน รณรงค์การป้องกันไฟป่า ในชุมชนที่อยู่ในหรือติดกับพื้นที่คุ้มครอง ตลอดจนขยายผลให้ประชาชนตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของตนต่อส่วนรวม ในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกัน 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ หาญโก่ย

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สกลนคร