ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิต “งบพัฒนาจังหวัด”

20 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 193

            ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน ติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิต "งบพัฒนาจังหวัด"

            ผวจ.ลำปาง นำทีมเจ้าหน้าที่สานต่องานเชิงรุก "ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข" ออกเยี่ยมชุมชนดูแลสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านในเขตท้องที่ อ.วังเหนือ ร่วมตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต งบพัฒนาจังหวัด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย และจัดสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานให้ชุมชน

            นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอวังเหนือ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางลงพื้นที่ชุมชนบ้านแม่ทรายเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ทำการเยี่ยมบ้านนายจันทร์ ตานาคา อายุ 86 ปี กับ นางเต้า ตานาคา อายุ 77 ปี สองสามีภรรยาราษฎรผู้ยากไร้ในเขตท้องที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในครอบครัวของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากทางจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต รับมอบเงินสนับสนุนจากโครงการ "บ้านปันสุข" จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่พักอาศัย ในส่วนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยครอบครัวตาจันทร์ฯ กับยายเต้าฯ ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยซ่อมแซมบันไดทางขึ้นบ้าน และจัดสร้างทำห้องน้ำติดตั้งชักโครกใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากสองตา-ยายซึ่งแก่ชรามากแล้ว มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเดินเหินไม่สะดวกปวดข้อเข่า ขึ้น-ลงบันไดบ้านยากลำบาก รวมถึงไม่สามารถใช้ห้องน้ำแบบนั่งยองได้ ขณะที่ปัจจุบันตาจันทร์ฯ กับยายเต้าฯ ได้อาศัยอยู่ด้วยกันตามลำพังไม่มีลูกหลานเฝ้าคอยดูแล ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ทางชุมชนบ้านแม่ทรายเงิน จึงได้นำงบประมาณที่ได้รับจากโครงการ "บ้านปันสุข" มาใช้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ ตามความจำเป็น และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านจิตอาสาในละแวกใกล้เคียง ช่วยกันมาทำการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือนที่พักอาศัยให้ตามความเหมาะสม โดยการลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามผลการใช้งบประมาณของรัฐให้เกิดความคุ้มค่าสมประโยชน์ ตลอดจนยังเพื่อเป็นการสานต่องานตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก "ลำปางเดินหน้า สร้างสรรค์ปันสุข ให้แก่ประชาชนชาวลำปาง" ให้เกิดความต่อเนื่อง

            โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ได้ถือโอกาสทำการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกับกลุ่มพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ชุมชนบ้านค่ายวัง หมู่ที่ 4 ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน ทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับที่จะนำไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทางในการเดินหน้าขับเคลื่อนงานการพัฒนาพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปอย่างเหมาะสม พร้อมร่วมตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐ โครงการงบพัฒนาจังหวัด ซึ่งทางชุมชนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 มาใช้ดำเนินงานในการพัฒนาพื้นที่ ทำการซ่อมแซม-ปรับปรุง หรือก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยในส่วนนี้ชุมชนบ้านค่ายวัง ได้นำงบประมาณกว่า 2,080,000 บาท มาใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างบ้านค่ายวัง หมู่ที่ 4 กับบ้านห้วยป้าย หมู่ที่ 6 เพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรไปมาระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน และใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร รวมระยะทางยาวกว่า 1,037 เมตร ซึ่งการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส้นทางสายดังกล่าว นับเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนชาวบ้านในเขตท้องที่ ทั้งนี้เนื่องจากเส้นทางสายเดิมเป็นถนนแบบลูกรังมีสภาพชำรุดทรุดโทรมพื้นผิวการจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านจึงต้องการอยากให้มีการซ่อมแซมปรับปรุงหรือสร้างใหม่ เพื่อจะได้ใช้เป็นเส้นทางสำหรับขนส่งพืชผลผลิตทางการเกษตรออกไปจำหน่ายยังพื้นที่ชุมชนเขตเมืองต่างๆ โดยปัจจุบันถนนสายดังกล่าวได้มีการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย มีชาวบ้านในพื้นที่กว่า 200 ครัวเรือน ได้รับประโยชน์จากตัวโครงการฯ

            โดยการนี้ทางตัวแทนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านชุมชนบ้านค่ายวัง ต่างได้ออกมากล่าวแสดงความดีใจ และชื่นชมพร้อมกับฝากคำขอบคุณผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงรัฐบาล ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบงบประมาณผ่านมาทางจังหวัด อำเภอ และตำบล ซึ่งได้นำมาใช้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชนท้องที่ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้สำหรับในส่วนของความช่วยเหลือเพิ่มเติม ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านค่ายวัง ยังมีความต้องการในเรื่องของลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อจะใช้สำหรับจัดส่งน้ำเข้าไปยังพื้นที่ทำการเกษตร และมีความต้องการอยากให้มีจัดสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมต่อระหว่างบ้านค่ายวังกับบ้านห้วยป้ายเสียใหม่ เนื่องจากสะพานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นสะพานไม้ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันจัดสร้างขึ้น แต่เมื่อถึงฤดูน้ำหลากสะพานดังกล่าวมักจะถูกน้ำพัดพังเสียหาย ชาวบ้านต้องทำการรื้อแล้วสร้างใหม่เป็นประจำแทบทุกปี 

#ผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวบ้าน #ติดตามงานพัฒนาคุณภาพชีวิต #งบพัฒนาจังหวัด #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาญณรงค์ ปันเต

ผู้เรียบเรียง : ศนัฎฐ์ชล สุ่มสมบูรณ์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง