ม.อ.ตรัง จัดโครงการโต้วาทีเวทีมัธยม ปีการศึกษา 2562 ในงาน "ม.อ.วิชาการ" วันที่ 23 ส.ค. 62 นี้

20 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 143

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการโต้วาทีเวทีมัธยม ปีการศึกษา 2562 ในงาน "ม.อ.วิชาการ" วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นี้

          รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง กล่าวว่า  สาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  จัดโครงการโต้วาทีเวทีมัธยม ปีการศึกษา 2562 โดยจะจัดขึ้นในงาน "ม.อ.วิชาการ" ของวิทยาเขตตรัง ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

          สำหรับหัวข้อการโต้วาทีในครั้งนี้ คือ "สิทธิมนุษยชนกับ 85 ปี ประชาธิปไตยไทย" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เรียนรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้สาธารณชนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญในการพิทักษ์สิทธิของตนเอง ชุมชน และสังคม

          นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้าง และพัฒนากระบวนการคิด การค้นคว้า การตั้งคำถาม การฟัง และการพูดที่ถูกต้องตามหลักภาษา โดยผ่านกิจกรรมการโต้วาที ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการรัฐกิจ) ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อีกด้วย#ม.อ.ตรัง #โต้วาทีเวทีมัธยม #ม.อ.วิชาการ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ยอยศพร อรรคไกรสีห์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ตรัง