สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด

18 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 270

          วันนี้ (18 ส.ค. 62) นางสุรัสวดี เกษรจันทร์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด เปิดเผยว่า สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด โดยเปิดรับเปิดผู้มีคุณสมบัติ อาทิ เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์ดูแล ช่วยเหลือเด็ก หรือด้านอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมช่วยเหลือสถานพินิจ เป็นต้น

          ทั้งนี้กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ได้รับการแต่ตั้งจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น แต่มีสิทธิได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และหลักเกณฑ์ที่กระทรวงยุติธรรมกำหนด ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการที่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด เลขที่ 1133 หมู่ที่ 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ถนนสายสวนรุกขชาติ  ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3952-4008-10


#สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด #รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปิยวิทย์ ทรัพย์ขจร

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด