สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา รับสมัครเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมจังหวัดพะเยา

17 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 339

            นางศิริพร ผาสุขดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจัดจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรมของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ปีงบประมาณ 2563-2564 (มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีสัญชาติไทย ,อายุระหว่าง 30 -75 ปี ,มีความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ฯลฯ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือสอบไล่ได้ชั้นความรู้เนติบัณฑิตไทย หรือเป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายหรือด้านคดีในหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานภาคเอกชนมาแล้วมาน้อยกว่า 10 ปี ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอื่น (ถ้ามี)

            ทั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา อาคารศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเดิม) ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพะเยา โทร.054-449705

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สวท.พะเยา