เกษตรนครพนม เสริมองค์ความรู้พัฒนาระบบข้อมูลองค์กร

17 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 653

เกษตรนครพนม เสริมองค์ความรู้สารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

          นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมมีแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานในองค์ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีศักยภาพ พร้อมสำหรับการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ตามกรอบแนวพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ที่มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน ทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสารของหน่วยงาน ซึ่งจะมีการกำหนดแผนในการพัฒนาเว็บไซต์ทั้ง 12 อำเภอ ให้มีความพร้อมในการให้บริการข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

          นายอุดร ไพศาล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำหรับเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก และเมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์นั้นอีก ถือว่าเป็นเว็บไซต์ที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะมีเว็บไซต์มากมายที่ต้องปิดตัวลงไปเนื่องจากไม่มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเนื้อหาในเว็บไซต์นั้น อาจจะมีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จข้อมูล ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น หรือในเว็บไซต์มีโฆษณาจำนวนมาก การใช้งานเว็บไซต์มีความยุ่งยาก ใช้เวลาในการโหลดหน้าเพจนาน ๆ ไม่มีการเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ต้องการ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มักจะเกิดการพัฒนาเว็บไซต์ที่ไม่เป็นขั้นตอน ขาดการบำรุงรักษาให้ข้อมูลมีความสมดุล

          ดังนั้นหากต้องการให้การพัฒนาเว็บไซต์ประสบผลสำเร็จ ควรมีขั้นตอนในการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ ก่อนลงมือพัฒนาเว็บไซต์ ผู้พัฒนาจะต้องกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่จะลงมือพัฒนาเพื่อให้ได้ตามความต้องการในการพัฒนาเว็บไซต์ จะประกอบด้วยกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ 6 กระบวนการ คือ

          1.กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และวางแผน (Site Objectives and Planning)

          2.การกำหนดเนื้อหาและจัดโครงสร้างเว็บไซต์ (Site Content and Structure)

          3.การออกแบบเว็บไซต์ (Website Design)

          4.การพัฒนาเว็บไซต์ (Website Development)

          5.การเผยแพร่และส่งเสริมเว็บไซต์ (Website Publishing and Promote Website)

          และ 6.การดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์

#เกษตรนครพนม #เสริมองค์ความรู้ #พัฒนาระบบข้อมูลองค์กร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.สุรินทร์