มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร

16 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 665

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร

          วันนี้ (16 ส.ค. 62) นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย รศ.ดร.วีรพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมเปิดโครงการ "เปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมี ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา พร้อมถ่ายทอดวิชาการให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับจังหวัดชุมพร ในด้านให้การช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน และการลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับบริษัทเอกชน เพื่อการพัฒนาทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี

          สำหรับไฮไลท์ของงาน เป็นการกินทุเรียนฟรี ซึ่งผู้ร่วมงานสามารถกินทุเรียนได้ไม่จำกัด รวมถึงผลไม้อีกมากมายที่นำมาแจกให้รับประทาน พร้อมกับการเสวนาในหัวข้อ "ทางเลือก ทางรอด ทุเรียนไทย" โดยวิทยากรที่มีความรู้ด้านทุเรียนโดยเฉพาะ นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการด้านวิชาการ ฐานให้ความรู้ แปลงสาธิต อีกมากมาย อาทิ นิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่าย นิทรรศการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง แปลงไม้ดอกไม้ประดับ การผลิตทุเรียนคุณภาพ การเลี้ยงผึ้ง การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

          อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีปณิธานมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตรที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ อาทิ การเป็นผู้ประกอบการ การท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ ฯลฯ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมของประเทศ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้สืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ดังกล่าว จึงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยได้รับความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนมีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ดังนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และบุคลากรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จึงดำเนินการจัดโครงการ "เปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ขึ้น

          ด้านนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในจังหวัดชุมพร ซึ่งมีความโดดเด่นในทางด้านการเกษตร ที่มีพันธกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร ที่มีเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดที่ว่า "ชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพ เชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเล" โครงการเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสดียิ่ง ที่ทางผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงาน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มาร่วมชมนิทรรศการทางวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านต่าง ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

#มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร #ผลงานทางวิชาการ #ถ่ายทอดเทคโนโลยี #เกษตรกร #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วิทยา ศรีมาลา

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร