กองทัพอากาศ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เพื่อรองรับภัยคุกคามอวกาศที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศในอนาคต

16 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 1326

        พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามทางอวกาศ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับศูนย์ดังกล่าวเป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ในการรักษาความมั่นคงทางอวกาศ และป้องกันภัยด้านอวกาศของประเทศ ถือเป็นการดำเนินการสำคัญในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศในการสังเกตการณ์ห้วงอากาศ การตรวจการณ์จากอวกาศ การสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบดาวเทียมในอวกาศ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศกับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติการของกองทัพอากาศได้อย่างไร้พรมแดน ช่วยสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ

        สำหรับโครงสร้างการทำงานเป็น 4 กอง ประกอบด้วย 1) กองปฏิบัติการทางอวกาศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับแผนและการพัฒนากิจการอวกาศ การปฏิบัติการทางอวกาศ การรวบรวมและกรรมวิธีข้อมูลทางอวกาศ และการแปลความ 2) กองเฝ้าระวังทางอวกาศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังทางอวกาศ จัดทำฐานข้อมูลดาวเทียมและวัตถุอวกาศ 3) กองลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการลาดตะเวน เฝ้าตรวจทางอวกาศ ดูแลระบบปฏิบัติการดาวเทียม ระบบตรวจจับภาคอวกาศ และจัดทำฐานข้อมูลทางอวกาศ 4) กองสนับสนุน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของหน่วย การซ่อมบำรุง สร้าง ผลิต ระบบปฏิบัติการทางอวกาศ และการพัสดุ


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พนิตนาฏ ขวัญแสนสุข / สวท.

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์ / สนข.

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย