รายงานพิเศษ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชิญชวนเที่ยวชมงาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 20

16 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 1005

          งาน "ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ" ครั้งที่ 20 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส ในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคมนี้ เวลา 08.00-16.30 น. ไปติดตามรายละเอียดกัน

          นางสายหยุด เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า การจัดงานฯ ในครั้งนี้ เนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงเน้นการจัดงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          ดังนั้นภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเฉลิมพระเกียรติพระองค์ และการแสดงนิทรรศการการสืบสาน รักษา และต่อยอดงาน ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ด้วย ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ชมภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ดิน การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร นวดแผนไทย เวทีกิจกรรม การประกวดเกษตรกรต้นแบบ การประกวดผลผลิตทางการเกษตร

          นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นเรื่องที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้ศึกษา ทดลอง วิจัย ภายใต้การดำเนินงานของ 8 หน่วยงาน ซึ่งมีการนำเอาจุดเด่น ๆ ของแต่ละงานมาจัดแสดงในรูปแบบของการสาธิต เปิดบ้านของแต่ละหน่วยงาน รวม 12 จุด ได้แก่

          จุดที่ 1 "สืบสาน พัฒนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น" โดยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการเชิญกลุ่มแม่บ้านจากอำเภอต่าง ๆ ที่ได้ออกไปส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ได้มีการนำมาจัดสาธิต อาทิ การทำผลิตภัณฑ์จากพืชเส้นใย กระจูด หญ้าแฝก เตย ปาหนัน กก

          จุดที่ 2 "เกษตรประณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน ตามแนวเกษตรอย่างพอเพียง" โดยงานส่งเสริมการเกษตร จะมีการจัดจำหน่ายบอนสี การเรียนรู้ขยายพันธุ์ดูแลรักษาบอนสี การสาธิตการปลูกผักในภาชนะรูปแบบต่าง ๆ

          จุดที่ 3 "ป่าพรุ-ป่าเสม็ดจำลอง ผลิตภัณฑ์ไม้เสม็ดขาว" โดยงานป่าไม้ ทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยาน จะมีการศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธรในแบบจำลองที่ป่าพรุโต๊ะแดงมาไว้ที่นี่ การสาธิตการทำยาหม่องน้ำจากน้ำมันใบเสม็ดขาว จัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้เสม็ดขาว ซึ่งจะมีจุดเช็คอินด้วย

          จุดที่ 4 "แนะนำความรู้ มุ่งสู่เกษตร" โดยงานวิชาการเกษตร จะนำชมแปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมือง สนองพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ศูนย์ฯ รวบรวมพันธุ์กล้วยพื้นเมืองจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ปัจจุบันมี 36 ชนิด การสาธิตการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ และให้การอบรมแก่ผู้สนใจ การจัดแสดงเมล็ดพันธุ์พืชผักนานาชนิด

          "...ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดทำเมล็ดพันธุ์สำรองเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามวิกฤต ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก็จะมีการจัดแสดงผลผลิตหรือเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ฯ ผลิตเองไว้ที่จุดที่ 4..."

          จุดที่ 5 "ปศุสัตว์สืบสาน วิถีพอเพียงตามพระราชดำริ" โดยงานปศุสัตว์ จะเปิดให้ชมมหกรรมปศุสัตว์ชายแดนใต้ อาทิ ไก่ไข่พระราชทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

          จุดที่ 6 "เรียนรู้ ร่วมใจ ต้านภัยสุขภาพ" โดยงานควบคุมปราบปรามโรคติดต่อและการสาธารณสุข จะมีการชมวีดีทัศน์โรคติดต่อประจำถิ่น นิทรรศการเรื่องโรคเท้าช้าง มาลาเลีย ไข้เลือดออก และโรคเรื้อน

          จุดที่ 7 "สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา"

          จุดที่ 8 "ไบโอดีเซลและกลีเซอรีน"

          จุดที่ 9 "พืชสวนครัวประดับ" โดยงานพัฒนาที่ดิน

          จุดที่ 10 "มีอยู่ มีกิน เพราะปลานิลของพ่อ" โดยงานประมง จุดนี้จะได้เรียนรู้ความเป็นมาของปลานิลแรกเริ่มที่เข้ามาในประเทศไทย สายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 1-4

          จุดที่ 11 "ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ"

          และจุดที่ 12 "สวน 72 พรรษา" โดยงานพัฒนาที่ดิน ภายในสวนมีการอนุรักษ์พืชสมุนไพร กว่า 390 ชนิด พันธุ์ไม้ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยได้ยินชื่อ เช่น ต้นจิกโดน ลูกโยน เงาะเจ๊ะโมง เป็นต้น

         "....ในการจัดงานขมศูนย์ฯ ครั้งนี้ กำหนดไว้ 7 วันด้วยกัน โดยจะเริ่มงานตั้งแต่วันที่ 22-28 สิงหาคม 2562 ในวันแรกจะมีพิธีเปิดงาน เริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยได้รับเกียรติจากองคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ดูงานได้ ภายในงานนอกเหนือจากกิจกรรมที่กล่าวไปแล้ว ยังมีเวทีการแสดงกิจกรรมของนักเรียน โดยเฉพาะจากโรงเรียนในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมแสดงให้ความบันเทิงตลอดการจัดงาน..."

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส โทร.0-7363-1033 หรือ 0-7363-1038 


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส