สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัยและอาคารชัยพัฒนา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท

15 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 593

        วันนี้ 14 สิงหาคม 2562  เวลา 14.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 12 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่

-นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม)

-นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม)

-นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า)

-นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน)


สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่

-นายจำลอง ฝั่งชลจิตร

-นายเสน่ห์ สังข์สุข


สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่

-นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก)

-นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา)

-นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)

-นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)

-นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)

-นางเอก ชาวราษฎร์ หรือเพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์)


        ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

        กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เริ่มโครงการปีพุทธศักราช 2528 ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์ศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ สืบต่อกันมายาวนาน

        โดยศิลปินแห่งชาติ นอกจากได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแล้ว ยังได้รับสวัสดิการจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้แก่ เงินค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ 20,000 บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน 150,000 บาท เป็นต้น ปัจจุบัน มีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวนรวม 307 คน เสียชีวิตไปแล้ว 140 คน


        เวลา 14.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวรจิต (ระ-จิด) วัฒนสินธุ์ ประธานกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยกรรมการแผนกวิทยาศาสตร์ นำนางสาวบุญฑิกานต์ คูหาสรรพสิน (สับ-พะ-สิน) ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาธรณีวิทยา (Geology) ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา (University of California, Los Angeles)


         ข่าวในพระราชสำนัก สทท.ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชัยรัตน์ อินทเชตุ

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : หน่วยงานสำนักข่าว