อธิบดีกรมประมง เร่งดำเนินการใช้ 4 มาตรการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความผันผวนของระดับน้ำในแม่น้ำโขงขณะนี้ เน้นย้ำ มาตรการดังกล่าวจะสามารถสร้างความมั่งคงทางอาหารให้กับประชากรในพื้นที่ได้

14 ส.ค. 2562 | เข้าชม : 315

        นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ผู้แทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน (คสข.) และคณะกรรมการเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวในหัวข้อ “น้ำโขงเปลี่ยนไป ประมงไทยต้องเท่าทัน” โดยอธิบดีกรมประมง กล่าวถึงสถานการณ์ความผันผวนของระดับน้ำในแม่น้ำโขงว่า ขณะนี้ แม่น้ำโขงยังมีความผันผวนของปริมาณน้ำอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบให้ระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำตามธรรมชาติและที่เกษตรเพาะเลี้ยงในกระชังได้รับความเสียหายในหลายพื้นที่ จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหา ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมขับเคลื่อนดำเนินการ 4 มาตรการ เพื่อแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 1)การบูรณาการข้อมูลโดยศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านการประมง สำหรับแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น // 2)วางแนวทางเร่งฟื้นฟู เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารสัตว์น้ำ // 3)จัดฝึกอบรมการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำในระบบโรงเพสะฟักภาคสนาม เพื่อให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำไว้ใช้ในแหล่งน้ำชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ //4) และการจัดทำโครงการพัฒนาการเชื่อมต่อสายน้ำ ร่วมกับชุมชนประมง องค์กรปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสิ่งขวางกั้นลำน้ำให้มีทางผ่านปลาที่เหมาะสมในพื้นที่ ที่มีปิดกั้นระหว่างลำน้ำสาขาในส่วนของประเทศไทยกับแม่น้ำโขง พร้อมมั่นใจว่า มาตรการดังกล่าว จะสร้างความมั่งคงทางอาหารให้กับประชากรในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้เกิดความยั่งยืนได้

        อธิบดีกรมประมง กล่าวด้วยว่า เนื่องจากแม่น้ำโขงในส่วนของประเทศไทยเป็นแนวเขตพรมแดนและมีความต่อเนื่องกับประเทศเพื่อนบ้านอีก 3 ประเทศ ประกอบด้วย สปป.ลาว /กัมพูชา /และเวียดนาม ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำโขงต้องบูรณาการจัดการแบบข้ามพรมแดน ซึ่งต้องมีความร่วมมือในภูมิภาคที่จะต้องดำเนินการในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันไป


ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธาราภรณ์ ฤกษ์ดี

ผู้เรียบเรียง : วีระเดช คชเสนีย์

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย